Eriadas logo

Privacy policy

Duomenų valdytojas ir kontaktiniai duomenys

UAB „Eriadas“, juridinio asmens kodas 145883189, registruotos buveinės adresas Dvaro g. 123A, LT-76208 Šiauliai, Lietuvos Respublika, yra duomenų valdytojas.
Jeigu turite kokių nors klausimų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:
El. paštas: info@eriadas.lt
Tel. Nr.: 8 698 21 839
Adresas korespondencijai: Rinktinės g. 5, 09234 Vilnius

Bendrosios nuostatos

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą. Papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutartyse, sutikimų formuluotėse).
Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie yra:

 • Tinklapio lankytojai ar jo funkcionalumų naudotojai (pvz., teikia paklausimus paklausimų formos pagalba, užsisako naujienlaiškius);
 • arba Bendrovės klientai (pvz., įsigyja Bendrovės parduodamą nekilnojamąjį turtą);
 • arba Bendrovės partneriai/tiekėjai ir/ar jų atstovai;
 • arba kiti asmenys kurie pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.
Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti ir vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu sudarytus sandorius, siųsti Jums naujienlaiškius ir pan.
Mes turime teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais. Bet kuriuo atveju apie tokį Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašome su Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų klientas ar tiekėjas – juridinis asmuo), bei kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis.

Sąvokos

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
 • Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba mes, arba mus, arba mūsų – UAB „Eriadas“, juridinio asmens kodas 145883189, registruotos buveinės adresas Dvaro g. 123A, LT-76208 Šiauliai, Lietuvos Respublika.
 • Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, įskaitant kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, partneris/tiekėjas ir/ar jų atstovas, ir pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
 • Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, nustatantys su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
 • Slapukai (angl. „Cookies“) – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://eriadas.lt/, kurio valdytojas yra Bendrovė.

Prisijungimas prie Tinklapio

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, duomenų šaltinis, subjektų kategorijos, kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis.

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrovės buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, tvarkome klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

 

Tvarkomi asmens duomenysKliento ar tiekėjo/partnerio (fizinio asmens) vardas, pavardė, Bendrovės gautinų/gautų sumų dydis, informacija apie mokėtinas sumas, duomenys apie individualią veiklą (partnerio/tiekėjo atveju), PVM mokėtojo kodas (jei taikoma) ir/ar kiti privalomai/pagal duomenų subjekto prašymą buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodomi asmens duomenys.
Kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, pareigos, duomenys apie atstovaujamą asmenį.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. c p.), o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu bei su tuo susijusią apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).
Asmens duomenų gavėjaiValstybinė mokesčių inspekcija, kiti subjektai, nurodyti Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas (įskaitant su nekilnojamojo turto įsigijimu susijusias sutartis)

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriai/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytus sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

 

Tvarkomi asmens duomenysKliento ar tiekėjo/partnerio (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo/dalinių mokėjimų sumos, atsiradimo datos bei pagrindas, duomenys apie sutarties dalyką (pvz., įsigyto turto duomenys), kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija.
Kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra (BDAR 6 str. 1 d. b p.), o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo, išskyrus kai teisės aktai numato ilgesnius garantinius terminus sutarties objekto – tokiu atveju duomenys saugomi garantinių terminų galiojimo laikotarpiu.
Asmens duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).
Asmens duomenų gavėjaiJūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • notarų biurams (sutarties parengimo, sudarymo, patvirtinimo tikslais);
 • įsigyto nekilnojamojo turto administratoriui;
 • draudikams ar bankams (draudimo arba banko garantijos vystytojo įsipareigojimų pirkėjui užtikrinimui gavimo tikslais);
 • kitiems subjektams, nurodytiems Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“.

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų užklausų, prašymų (įskaitant užklausų dėl konkretaus objekto) ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų/kontaktų forma) taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus, prašymus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus, prašymus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/prašymą/skundą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

 

Tvarkomi asmens duomenysKliento ar tiekėjo/partnerio (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data ar asmeVardas ir pavardė (kai ją pateikiate), el. pašto adresas, telefono Nr. (kai jį pateikiate), žinutės turinys (įskaitant informacija apie objektą, kuriuo domimasi), taip pat bet kokie kiti paklausime, prašyme, skunde ar tolesnės komunikacijos metu pateikti Asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą, prašymą ar skundą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.
Asmens duomenų gavėjaiSubjektai, nurodyti Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas (įskaitant naujienlaiškių, naujienų prenumeratą)

Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums:

 • Bendrovės nekilnojamojo turto objektus,
 • pranešti apie mūsų naujienas
 • ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų.

Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

 

Tvarkomi asmens duomenysTelefono nr. ir/ar el. pašto adresas (priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikiami), vardas ir pavardė (jei ir kai pateikiama).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis3 (treji) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Analitika ir statistika

Galime tvarkyti Jūsų, kaip mūsų klientų, Asmens duomenis siekiant įvertinti šaltinius ar būdus, kuriais naudojantis susisiekėte su mumis (pvz., naudojantis Tinklapyje prieinama kontaktų forma, telefonu ir pan.).
Duomenis šiuo tikslu tvarkome tam, kad galėtume įvertinti ir pagerinti mūsų pačių, mūsų paslaugų / siūlomų objektų pasiekiamumą.

 

Tvarkomi asmens duomenysKliento vardas, pavardė, telefono Nr. ir/ar el. pašto adresas.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu analizuoti ir pagerinti mūsų pačių, mūsų paslaugų / siūlomų objektų pasiekiamumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis1 (vieneri) metai nuo mūsų objekto /paslaugų įsigijimo momento.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Teisė nesutikti

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tačiau Bendrovė nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų, informacijos ir pan.
Savo duotą sutikimą galite atšaukti ar teisę nesutikti galite įgyvendinti naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų, taip pat kreipdamiesi į Bendrovę šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

Slapukai (angl. “cookies”)

Bendrosios su Slapukais susijusios nuostatos ir jų naudojimas Tinklapyje

Tinklapyje mes naudojame Slapukus tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat kitais žemiau nurodytais tikslais.

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. „session cookies“), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime išreiškiate sutikimą, kad Bendrovė įrašytų į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) atitinkamus pasirinktus Slapukus, kurie detaliau aprašyti ir žemiau Privatumo politikoje. Jūs turite teisę pasirinkti ir sutikti dėl visų arba atitinkamos rūšies Slapukų naudojimo.

Nepaisant Jūsų pasirinkimo, t. y. Jums toliau naršant Tinklapyje, bet kuriuo atveju bus įrašomi griežtai privalomi (būtinieji) Slapukai.

Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Bendrovė negali būti ir nėra atsakinga. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

Slapukų atsisakymas

Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs galite neatlikti atitinkamų veiksmų sutikimo išreiškimui, taip pat visada galite atsisakyti atitinkamų ar visų Slapukų naudodamiesi toliau nurodytomis instrukcijomis.

Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

 • bet kuriuo metu galite atsisakyti arba atšaukti savo išreikštą sutikimą dėl atitinkamų ar visų Slapukų naudojimo čia.
 • savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
 • be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
 • alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia.

Tinklapyje naudojamų Slapukų rūšys ir sąrašas

Tinklapyje naudojame toliau lentelėje nurodytus Slapukus, kurie skirstomi į žemiau nurodytas rūšis. Visus, išskyrus giežtai privalomus Slapukus, naudosime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą.

 

PavadinimasApibūdinama paskirtis ir naudojami duomenysGaliojimo trukmėDomenas (ar tai būtų pirmosios ar trečiosios šalies slapukas)
Griežtai privalomi (būtinieji) slapukai
(reikalingi tam, kad lankytojas galėtų naudotis Tinklapio siūlomomis galimybėmis ir būtų identifikuotas bei yra būtini Tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui užtikrinti. Šie slapukai veikia visuomet ir jiems nėra reikalingas sutikimas).
_GRECAPTCHAPateikia rizikų analizę.6 mėn.www.google.com
CookieScriptConsentReikalingas prisiminant lankytojo sutikimo su slapukais nuostatas.1 mėn..eriadas.lt
Funkciniai-analitiniai
(naudojami statistinių (anoniminių) duomenų apie Tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis stebėjimui, kaupimui bei analizei, bei padeda tobulinti Tinklapio veikimą).
_gaSlapukas naudojamas atskirti unikalius vartotojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą skaičių kaip kliento identifikatorių. Jis įtraukiamas į kiekvieną svetainės puslapio užklausą ir naudojamas apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis svetainių analizės ataskaitoms.2 m..eriadas.lt
_gidSkaičiuoja ir seka puslapių peržiūras.1 d..eriadas.lt
_gat_UA-51823277-9Tai yra slapuko _gat variantas, kuris naudojamas siekiant apriboti „Google“ įrašomų duomenų kiekį didelio srauto svetainėse.1 min..eriadas.lt
Reklaminiai
(leidžia pasiekti Tinklapio lankytoją su reklaminiais pasiūlymais kituose tinklapiuose (pvz., „Facebook” ir t. t.), taip pat pateikti įdomesnę ir tinkamesnę reklamą).
_gcl_auNaudoja Google AdSense, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos.3 mėn..eriadas.lt
_fbpNaudoja „Meta“, kad pateiktų reklaminius produktus, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymus realiuoju laiku.3 mėn..eriadas.lt
__utmzzsesUTM parametrai, naudojami reklamavimui / stebėjimui naudojant „Google Analytics“.Sesijos.eriadas.lt
IDEPateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo matyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje.1 m..doubleclick.net
initialTrafficSourceReklaminis slapukas.23 mėn..eriadas.lt

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

Asmens duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, buhalterinės apskaitos, archyvavimo, marketingo ir analitikos paslaugomis, įskaitant UAB „Eriadas“, ir kt.;
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 • Bendrovės audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų

Tais atvejais, kai Bendrovė perduoda Asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz., pasitelkiamas atitinkamas duomenų tvarkytojas), Bendrovė užtikrina tinkamą Asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju Bendrovė perduoda Asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikrina ir įgyvendina tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį taikant standartines sutarčių sąlygas, kitus dokumentus ar priemones pagal BDAR.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimas

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Bendrovės suteikiamais funkcionalumais (pvz., informuodami el. paštu, iš kurio buvo siųstas pasiūlymas).

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).

Teisė reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu ar paštu (siunčiant nurodytu adresu)).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

Privatumo politikos pakeitimai

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos apačioje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

Baigiamosios nuostatos

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Aktuali redakcija (v1). Galioja nuo 2022-07-01.

Sekite projekto eigą

Užsisakykite Eriado naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas.